Privacy Policy

Scotch Whisky International B.V. (SWI) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) (AVG). In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze beschermen. Deze Privacy Policy bevat het volgende:

 • wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verkrijgen;

 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken;

 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;

 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;

 • hoe uw persoonsgegevens zijn beschermd; en

 • de rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens

Deze Privacy Policy is bedoeld voor alle personen van wie SWI persoonsgegevens verwerkt, zoals cliënten van SWI, prospects van SWI, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven van SWI en personen die bij SWI solliciteren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;

 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;

 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een plaatselijke zakenrelatie, wederpartijen, het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

SWI kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze whiskyproducten aan te bieden;

 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze events.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • Gerechtvaardigd belang;

 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de in dit Privacy Policy genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy Policy vermelde grondslagen.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van SWI, sluit SWI met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Derden, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. SWI is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal SWI erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG-normen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u SWI informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of SWI stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings. Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);

 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;

 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld indien uw onderneming ophoudt te bestaan of als u in een periode van 5 jaar geen contact heeft gehad met SWI.

Spreek met een expert

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Maak een afspraak met een van onze adviseurs voor een investering op maat.

Investeer in uw toekomst

Laat u terugbellen of maak een afspraak bij ons op kantoor.

Dit kunt u verwachten

 1. Laat uw gegevens achter om teruggebeld te worden of een afspraak te maken.

 2. Na het inplannen van een afspraak danwel een terugbelverzoek, kunt u direct onze brochure downloaden.

 3. Bij het eerste contact bespreekt u uw wensen en mogelijkheden met één van onze experts.

 4. Na het goedkeuren van een offerte en het tekenen van de overeenkomst, begint u met het investeren in whisky.

 5. Er wordt een persoonlijke portefeuille met whisky voor u samengesteld die 24/7 is in te zien.

Bent u op zoek naar ons adres of wilt u direct iemand spreken?

+ 31 252 222 011

Hoe wilt u in contact komen?